Skip to content Skip to footer

Откуп на побарувања

ODM LOGO SAJT

Заштедете време и пари

Со откуп на побарувањата, ние го олеснуваме вашиот бизнис – ги добивате вашите пари веднаш, а ние го преземаме ризикот од неуспешна наплата. Продажбата на доспеани побарувања е сè попопуларна стратегија за организациите кои сакаат веднаш да ги подобрат паричните текови и да ја зголемат ликвидноста или да ги решат бројните административни и оперативни прашања што обично ги наметнуваат таквите портфолија.

Вашата компанија повеќе не мора да се грижи за наплата на задоцнетите побарувања и обезбедување на комплицирани ресурси за нивно сервисирање. Тука сме целосно да се грижиме за побарувањата со темелен и професионален пристап со акцент на репутациските ризици, спроведувајќи ефикасен процес на наплата преку откуп на побарувањата.

Со откуп на побарувањата, ние го олеснуваме вашиот бизнис, позитивно влијаеме на ликвидноста и обезбедуваме намалување на негативните салда.

По усогласувањето на понудата и претходните преговори, се потпишува Договор. Врз основа на Договорот се пренесуваат побарувањата, како и целата релевантна документација, на ODM Collections. После тоа, клиентот повеќе не сноси никаков ризик или трошоци за наплата. За краток период реализира прилив на средства и неоптоварено продолжува со бизнисот

Заштедете време и пари

Со откуп на побарувањата, ние го олеснуваме вашиот бизнис – ги добивате вашите пари веднаш, а ние го преземаме ризикот од неуспешна наплата. Продажбата на доспеани побарувања е сè попопуларна стратегија за организациите кои сакаат веднаш да ги подобрат паричните текови и да ја зголемат ликвидноста или да ги решат бројните административни и оперативни прашања што обично ги наметнуваат таквите портфолија.

Вашата компанија повеќе не мора да се грижи за наплата на задоцнетите побарувања и обезбедување на комплицирани ресурси за нивно сервисирање. Тука сме целосно да се грижиме за побарувањата со темелен и професионален пристап со акцент на репутациските ризици, спроведувајќи ефикасен процес на наплата преку откуп на побарувањата.

Со откуп на побарувањата, ние го олеснуваме вашиот бизнис, позитивно влијаеме на ликвидноста и обезбедуваме намалување на негативните салда.

По усогласувањето на понудата и претходните преговори, се потпишува Договор. Врз основа на Договорот се пренесуваат побарувањата, како и целата релевантна документација, на ODM Collections. После тоа, клиентот повеќе не сноси никаков ризик или трошоци за наплата. За краток период реализира прилив на средства и неоптоварено продолжува со бизнисот

Предности на моделот за откуп побарувања:

Портфолиото на побарувања кои се наменети за откуп се предмет на аналитичко испитување. Се анализира структурата на портфолиото, видот и видот на побарувањата, се проверуваат општите податоци за должниците и се оценува можноста за наплата врз основа на претходните исплати. Врз основа на утврдената состојба на портфолиото, а во согласност со деловната политика, се стремиме да понудиме најсоодветна цена за откуп.

  • Кеш на рака веднаш, зголемување на ликвидноста веднаш
  • Заштеда на време и ресурси
  • Оптимизација на трошоците за вработените и внатрешна наплата
  • Зголемување на деловната ефикасност
  • Погодност за должникот преку можности за договарање на моделот и условите за плаќање на долгот
  • Даночен третман

Prednosti modela otkupa potraživanja

Portfolio potraživanja koji se razmatra za otkup postaje predmet analitičkog ispitivanja. Analizira se struktura portfolia, vrsta i tip potraživanja, verifikuju se opšti podaci o dužnicima i vrši procena mogućnosti naplate na osnovu pređašnjih uplata. Na osnovu utvrđenog stanja portfolia, a u skladu sa poslovnom politikom, nastojimo da ponudimo najadekvatniju cenu za otkup.

- Trenutna gotovina na raspolaganju, momentalno povećanje likvidnosti
- Ušteda vremena i resursa.
- Optimizacija troškova zaposlenih i interne naplate.
- Povećanje efikasnosti poslovanja.
- pogodnost za dužnika kroz mogućnost dogovora oko modela i rokova plaćanja duga
- poreski tretman
dan-dealmeida-MJZz3uthfXA-unsplash-min-min-min

За подобар свет без долгови!

Откупот на побарувањата е стандард во развиените земји многу години. Тоа не само што носи брза ликвидност туку и ги релаксира вработените, документацијата и внатрешните процедури.

Лидерите во регионот

ODMC работи во 6 јурисдикции во Западен Балкан - Србија.

Created by Offmars ©

Go To Top