Skip to content Skip to footer

Консултантски услуги

ODM LOGO SAJT

Донесувајте добри деловни одлуки

Обезбедуваме широк спектар на консултантски услуги за инвестициски фондови и други инвеститори кои сакаат да инвестираат на пазарите на кои работиме. Имаме искусен тим кој има одлично познавање на правните регулативи, најважните сектори на економијата и деловното опкружување во Северна Македонија и регионот на Западен Балкан. Ние помагаме во лоцирање на деловните можности, вршиме детална анализа на портфолиото на побарувања , ја оценуваме документацијата на клиентот кој ги продава побарувањата и предлагаме оптимална цена за предметното портфолио. Некои од главните услуги што ги нудиме на инвеститорите се:

 1. Консултации и подготовка на мислења и анализи поврзани со портфолиото на NPL
 2. Ангажирање на правни експерти специјализирани за портфолија на NPL
 3. Подготвување на секаков вид договори, постапки и други општи и поединечни акти
 4. Усогласеност со AML
 5. Процедури за ризик

Исто така, ние не само што ги консултираме инвеститорите, туку нашето долгогодишно искуство и знаење може да биде од голема корист за самите доверители, а како дел од нашата соработка нудиме советодавни услуги на доверителите насочени кон:

 1. Дијагностицирање на проблематични побарувања – портфолија
 2. Сегментирање според клучни критериуми за оптимизација на проблематични побарувања
 3. Предлагаме стратегии и оптимално постапување со проблематичните побарувања
 4. Следиме спроведување на стратегиите – надзор
anthony-tyrrell-Bl-LiSJOnlY-unsplash
 • Детален преглед на побарувања од должници кои се во постапка на стечај, анализа на стечајната маса и платни налози
 • Разгледување на побарувањата од гледна точка на застареност како и можни правни дејствија со цел прекин на течење на рокот на застареноста
 • Анализа и проценка на други обезбедени побарувања (каде што средства за обезбедување се акции, движен имот итн.)
 • Привлекување на вниманието на клиентот на побарувањата за кои процесот на преземање е скап и комплициран, или за кои не е можен пренос на хипотека
 • Директни преговори и усогласување на процесот со продавачот на побарувањата, на барање на клиенто
6 НАДЛЕЖНОСТ

Како дел од консултациите, ги нудиме следните услуги:

 • Детална анализа Due Diligence – длабинска анализа на портфолиото и проценка на очекуваната наплата за период од 5 години, земајќи ги предвид сличните портфолија обработени претходно
 • Детален увид во документацијата на клиентот кој продава побарувања, анализа на сите расположливи информации и испитување дали достапните информации и приложената документација се доволни за понатамошната постапка за наплата
 • За побарувања обезбедени со недвижен имот, проверка на правниот статус како и можноста за продажба на тој недвижен имот во разумен рок
 • Проценка на недвижен имот во соработка со лиценцирани проценители
absolutvision-uCMKx2H1Y38-unsplash-min

Најчесто поставувани прашања

-Консултантските фирми вообичаено користат комбиниран пристап, вклучувајќи анализа на кредитниот ризик, сегментација на портфолиото по ниво на ризик, приспособени стратегии за различни типови должници и правни алатки за наплата. За да се постигне прифатливо решение за двете страни, може да се користат и преговарачки тактики во однос на реструктуирање на долгот.

-Консалтингот може да помогне во подобрување на процедурите за проценка на кредитната способност на клиентите, развивање ригорозни кредитни политики и процедури и имплементација на алатки за следење и управување со кредитните ризици. Дополнително, советите во врска со осигурувањето на побарувањата и примената на соодветни правни инструменти се од витално значење за намалување на ризикот.

-Предностите вклучуваат пристап до експертиза, искуство и ресурси кои се од исклучителна важност. Компаниите можат да донесат и воведат нова перспектива и иновативни пристапи за проблемите со наплатата. Сепак, предизвиците кои постојат се однесуваат на трошоците за ангажирање консултантска фирма, потребата за усогласување на стратегиите и можноста од намалена контрола врз процесите на наплата.

-ОДМ нуди широк спектар на консултантски услуги за инвестициски фондови и други инвеститори. Тие вклучуваат советување, анализа на портфолиото на NPL, ангажман на правни експерти, изготвување договори и процедури, усогласеност со AML и управување со ризик.

-ОДМ помага да се идентификуваат деловните можности, да се изврши детална анализа на портфолиото на побарувања, да се изврши проценка на документацијата и да се предложи оптималната цена за портфолиото.

-Усогласеноста со AML во рамките на ОДМ се однесува на усогласеноста со прописите за спречување на перење пари, што вклучува воспоставување процедури и политики за спречување нелегални финансиски активности.

-ОДМ врши длабинска анализа на портфолиото и ја проценува можноста за наплата во текот на пет години, земајќи ги предвид претходно обработените слични портфолија.

-ОДМ го проверува правниот статус на недвижниот имот, ги обезбедува побарувањата и ја проценува можноста за продажба на овие имоти во разумен рок.

Лидерите во регионот

ODMC работи во 6 јурисдикции во Западен Балкан - Србија.

Created by Offmars ©

Go To Top