Skip to content Skip to footer

Консултантски услуги

ODM LOGO SAJT

Донесувајте добри деловни одлуки

Обезбедуваме широк спектар на консултантски услуги за инвестициски фондови и други инвеститори кои сакаат да инвестираат на пазарите на кои работиме. Имаме искусен тим кој има одлично познавање на правните регулативи, најважните сектори на економијата и деловното опкружување во Србија и регионот на Западен Балкан. Ние помагаме во лоцирање на деловните можности, вршиме детална анализа на портфолиото на побарувања , ја оценуваме документацијата на клиентот кој ги продава побарувањата и предлагаме оптимална цена за предметното портфолио. Некои од главните услуги што ги нудиме на инвеститорите се:

 1. Консултации и подготовка на мислења и анализи поврзани со портфолиото на NPL
 2. Ангажирање на правни експерти специјализирани за портфолија на NPL
 3. Подготвување на секаков вид договори, постапки и други општи и поединечни акти
 4. Усогласеност со AML
 5. Процедури за ризик

Исто така, ние не само што ги консултираме инвеститорите, туку нашето долгогодишно искуство и знаење може да биде од голема корист за самите доверители, а како дел од нашата соработка нудиме советодавни услуги на доверителите насочени кон:

 1. Дијагностицирање на проблематични побарувања – портфолија
 2. Сегментирање според клучни критериуми за оптимизација на проблематични побарувања
 3. Предлагаме стратегии и оптимално постапување со проблематичните побарувања
 4. Следиме спроведување на стратегиите – надзор

Донесувајте добри деловни одлуки

Обезбедуваме широк спектар на консултантски услуги за инвестициски фондови и други инвеститори кои сакаат да инвестираат на пазарите на кои работиме. Имаме искусен тим кој има одлично познавање на правните регулативи, најважните сектори на економијата и деловното опкружување во Србија и регионот на Западен Балкан. Ние помагаме во лоцирање на деловните можности, вршиме детална анализа на портфолиото на побарувања , ја оценуваме документацијата на клиентот кој ги продава побарувањата и предлагаме оптимална цена за предметното портфолио. Некои од главните услуги што ги нудиме на инвеститорите се:

 1. Консултации и подготовка на мислења и анализи поврзани со портфолиото на NPL
 2. Ангажирање на правни експерти специјализирани за портфолија на NPL
 3. Подготвување на секаков вид договори, постапки и други општи и поединечни акти
 4. Усогласеност со AML
 5. Процедури за ризик

Исто така, ние не само што ги консултираме инвеститорите, туку нашето долгогодишно искуство и знаење може да биде од голема корист за самите доверители, а како дел од нашата соработка нудиме советодавни услуги на доверителите насочени кон:

 1. Дијагностицирање на проблематични побарувања – портфолија
 2. Сегментирање според клучни критериуми за оптимизација на проблематични побарувања
 3. Предлагаме стратегии и оптимално постапување со проблематичните побарувања
 4. Следиме спроведување на стратегиите – надзор
anthony-tyrrell-Bl-LiSJOnlY-unsplash
 • Детален преглед на побарувања од должници кои се во постапка на стечај, анализа на стечајната маса и платни налози
 • Разгледување на побарувањата од гледна точка на застареност како и можни правни дејствија со цел прекин на течење на рокот на застареноста
 • Анализа и проценка на други обезбедени побарувања (каде што средства за обезбедување се акции, движен имот итн.)
 • Привлекување на вниманието на клиентот на побарувањата за кои процесот на преземање е скап и комплициран, или за кои не е можен пренос на хипотека
 • Директни преговори и усогласување на процесот со продавачот на побарувањата, на барање на клиенто
6 НАДЛЕЖНОСТ

Како дел од консултациите, ги нудиме следните услуги:

 • Детална анализа Due Diligence – длабинска анализа на портфолиото и проценка на очекуваната наплата за период од 5 години, земајќи ги предвид сличните портфолија обработени претходно
 • Детален увид во документацијата на клиентот кој продава побарувања, анализа на сите расположливи информации и испитување дали достапните информации и приложената документација се доволни за понатамошната постапка за наплата
 • За побарувања обезбедени со недвижен имот, проверка на правниот статус како и можноста за продажба на тој недвижен имот во разумен рок
 • Проценка на недвижен имот во соработка со лиценцирани проценители
absolutvision-uCMKx2H1Y38-unsplash-min
6 jurisdikcija

Како дел од консултациите, ги нудиме следните услуги:

 • Детална анализа Due Diligence – длабинска анализа на портфолиото и проценка на очекуваната наплата за период од 5 години, земајќи ги предвид сличните портфолија обработени претходно
 • Детален увид во документацијата на клиентот кој продава побарувања, анализа на сите расположливи информации и испитување дали достапните информации и приложената документација се доволни за понатамошната постапка за наплата
 • За побарувања обезбедени со недвижен имот, проверка на правниот статус како и можноста за продажба на тој недвижен имот во разумен рок
 • Проценка на недвижен имот во соработка со лиценцирани проценители
absolutvision-uCMKx2H1Y38-unsplash-min
 • Детален преглед на побарувања од должници кои се во постапка на стечај, анализа на стечајната маса и платни налози
 • Разгледување на побарувањата од гледна точка на застареност како и можни правни дејствија со цел прекин на течење на рокот на застареноста
 • Анализа и проценка на други обезбедени побарувања (каде што средства за обезбедување се акции, движен имот итн.)
 • Привлекување на вниманието на клиентот на побарувањата за кои процесот на преземање е скап и комплициран, или за кои не е можен пренос на хипотека
 • Директни преговори и усогласување на процесот со продавачот на побарувањата, на барање на клиенто
Лидерите во регионот

ODMC работи во 6 јурисдикции во Западен Балкан - Србија.

Created by Offmars ©

Go To Top