Skip to content Skip to footer
ODM Collection

Лидери во регионот

Од самиот почеток на компанијата, во февруари 2013 година, ODM Collections се развива, ја менува својата организација, ја модернизира опремата и технологиите и ги подобрува работните процеси и процедури во согласност со барањата на пазарот и најновите трендови во индустријата за наплата на побарувањата во светот.

Го прошируваме нашиот бизнис, база на клиенти и партнери надвор од границите на Србија, земајќи ги предвид специфичните потреби на локалните клиенти, сложеноста на портфолиото на побарувања и севкупниот потенцијал на пазарот.

Го прошируваме нашиот бизнис, база на клиенти и партнери надвор од границите на Србија, земајќи ги предвид специфичните потреби на локалните клиенти, сложеноста на портфолиото на побарувања и севкупниот потенцијал на пазарот.

Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

ODM Collections je jedina kompanija koja sa svim svojim uslugama po principu „sve na jednom mestu“  posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu – Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Albaniji i Severnoj Makedoniji. Prepoznavši potrebe i osobenosti regiona zapadnog Balkana, a zahvaljujući visokom stepenu efikasnosti u našem radu, pozicionirali smo se kao lideri na tržištu profesionalnog upravljanja potraživanjima. U planu nam je da tokom 2023. godine svoje poslovanje proširimo i na tržište Hrvatske, Slovenije, a nakon toga i na tržište Rumunije i Bugarske i na taj način postanemo lideri u regionu jugoistočne Evrope.

Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

Лидерите во регионот

ODMC работи во 6 јурисдикции во Западен Балкан - Србија.

ODM Collections е единствената компанија која работи во 6 јурисдикции во Западен Балкан – Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Албанија и Косово,  со сите свои услуги базирани на принципот „one – stop – shop“. Согледувајќи ги потребите и особеностите на регионот на Западен Балкан и благодарение на високиот степен на ефикасност во нашата работа, се позициониравме како лидери на пазарот на професионално управување со побарувања. Во 2023 година планираме да ги прошириме нашите операции на пазарите во Хрватска и Словенија, а потоа и на пазарите во Романија и Бугарија и со тоа да станеме лидери во регионот на Југоисточна Европа.

Created by Offmars ©

Go To Top